Zásady poskytování odborného sociálního poradenství

  1. Zásada dostupnosti služeb spočívající zejména v:

  • poradenství poskytovaném bezplatně a vhodnou formou (osobně, telefonicky, e-mailem) tak, aby bylo klientům jak místně, tak časově dostupné.

  2. Zásada zachování osobní důstojnosti klienta spočívající zejména v:

  • rovnoprávném přístupu ke klientům, zachování zásad praktické komunikace a bezpečného doprovázení klientů, používání formátů elektronické komunikace přístupných klientům, zpřístupnění tištěných dokumentů ve zvětšeném černotisku nebo braillském tisku dle potřeb klienta apod.

  3. Zásada individuálního přístupu ke klientovi spočívající zejména v:

  • formování individuálních potřeb klientem, přizpůsobení poradenského procesu jeho možnostem zaznamenávání a práce s informacemi, vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro poradenství, včetně prostoru pro vodicího psa apod.

  4. Zásada posilování začleňování klienta spočívající zejména v:

  • podpoře aktivního zapojení klienta do řešení jeho nepříznivé sociální situace, podpoře jeho samostatnosti, hledání řešení bránící dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci.

  5. Zásada péče o kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb spočívající zejména v:

  • vykonávání práce profesionály s potřebným vzděláním, dodržování standardů kvality sociálních služeb a metodik poradenské práce, využívání případové supervize a dalších nástrojů a zdrojů profesionality.

  6. Zásada dodržování lidských práv a svobod spočívající zejména v:

  • dodržování etického kodexu sociální práce, uplatňování práva na ochranu osobních údajů vč. jejich nesdělení, respektování práva na svobodnou volbu při formování poradenské zakázky, respektování ochrany soukromí včetně dodržování podmínek pro vstup do bytu klienta atd.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz