Poslání služby

Posláním služby je podporovat aktivní zapojení lidí se zrakovým postižením do běžného života v jejich přirozeném prostředí a pomáhat jim při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání každodenních záležitostí pomocí spolupráce s dobrovolníky.

Zásady poskytované služby

Zásada profesionality

Zásada profesionality spočívá v kvalifikovaném a plně odborném přístupu všech pracovníků vstupujících do poskytované služby, a to jak z hlediska zákona o sociálních službách a navazujících norem, tak i z hlediska specifických přístupů k cílové skupině osob se zrakovým postižením. Pracovníci postupují v souladu se zásadami, předpisy, pravidly a interními normami a dle příslušných metodik organizace a služby.

Zásada transparentnosti

Celý proces poskytování služby je vystavěn na srozumitelném a transparentním informování zájemců a klientů o pravidlech, postupech, průběhu, plánování, hodnocení a ukončení poskytování služby a dále o právech a povinnostech všech účastníků. Pracovníci přistupují k zájemcům a klientům aktivně.

Zásada rovného přístupu

Služba je poskytována klientům bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, osobnostní rysy. Při poskytování služby není upřednostněn nebo znevýhodněn klient z výše zmíněných důvodů.

Zásada individuálního přístupu ke klientům

Služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby jednotlivým klientům přinášely co největší prospěch. O konkrétním obsahu služby spolurozhoduje klient za asistence pracovníka DC. Pracovníci i dobrovolníci respektují jedinečnost osobnosti klientů, jejich osobní cíle a právo volby.

Zásada ochrany důstojnosti a soukromí

Všechny osoby vstupující do poskytované služby zachovávají mlčenlivost a chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytování služby dozví. Od zájemců a klientů jsou zjišťovány a evidovány pouze takové informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby.

Zásada partnerského přístupu ke klientům

Klient je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby. Klienti a pracovníci mají během poskytování služby práva a povinnosti, které se zavazují dodržovat.

Cíle služby

Obecné cíle služby

- přispívat k naplňování osobních cílů klientů v souladu s posláním služby;
- podporovat samostatnost klientů a napomáhat při jejich zapojení do běžných denních aktivit;
- podporovat klienty ve využívání běžných, dostupných zdrojů, služeb a institucí v jejich okolí;
- předcházet sociálnímu vyloučení klientů v důsledku zrakového postižení.

Dlouhodobé cíle na období 2013 - 2016:

1) Dlouhodobě udržovat zajištěnost jednorázových doprovodů nad hranicí 92%.
Informace pro srovnání:
V roce 2012 bylo zajištěno 640 jednorázových doprovodů, což bylo 95% ze všech objednaných.

2) Dlouhodobě udržovat poměr čekatelů na dlouhodobou spolupráci s dobrovolníkem pod hranicí 15%.
Informace pro srovnání:
V roce 2012 byl průměrný počet čekatelů 13 osob, což bylo 14% ze všech zakázek na dlouhodobou spolupráci.

3) Dbát o dobré jméno dobrovolnického centra a udržovat vysokou kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb.

Okruh osob, kterým je služba určena

Klienty sociálně aktivizačních služeb jsou:

- lidé se zrakovým postižením starší 18 let;
- lidé s kombinací zrakového a jiného zdravotního postižení, u nichž je důvodem pro využívání služby zrakové postižení.

Další podmínky pro využívání služeb:

- služby pomáhají klientům v kompenzaci zrakového postižení, nikoli v kompenzaci jiného handicapu;
- klient akceptuje pravidla služeb a etický kodex klienta;
- služby jsou poskytovány na území Hl. města Prahy a mohou je využít zájmci z celé ČR.

Důvody pro neposkytnutí služby:

- žadatel o službu nesplňuje kritéria, aby se mohl stát klientem;
- kapacita poskytovaných služeb je naplněna;
- vyčerpání všech možných způsobů vyhledání dobrovolníka.

Kapacita:

Dlouhodobá spolupráce - 85 klientů (pokud aktuálně není vhodný dobrovolník, který by s klientem mohl spolupracovat, je možné se zařadit mezi čekatele);
Jednorázové doprovody - maximálně 3 doprovody na jedno datum.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz