Centrum aktivního života zrakově postižených

Centrum aktivního života zrakově postižených zajišťuje následující aktivity:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro osoby se zrakovým postižením:

– volnočasová a arteterapeutická práce s hlínou v Hmateliéru – ateliéru a dílně hmatového modelování pro nevidomé nebo další arteterapeutické práce a dílny dle zájmu klientů

– zájmové kroužky, kluby a akce (např. hudební a literární kluby, muzikoterapie)

– komunitní setkání klientů a pomáhajících osob (sociálně aktivizační akce spojená s rozhovory s klienty, kulturním programem, společenskými hrami beze zraku apod.)

– pořádání vlastních nebo zprostředkování účasti na zájmových a vzdělávacích akcích jiných pořadatelů

– vlastní zajištění nebo zprostředkování sportovních a volnočasových aktivit (instruktáž a nácvik sportovních a volnočasových aktivit se zrakovým postižením)

b) sociálně terapeutické (skupinové) činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování nevidomých a slabozrakých osob:

– kurzy komunikačních a dalších sociálních dovedností, zaměřené na řešení praktických problémů spojených se zrakovým postižením

– další semináře a kurzy udržující a rozvíjející dovednosti nutné ke kompenzaci zrakového postižení dle aktuálních požadavků klientů

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

– vyhledávání a zprostředkování informací klientům, kteří díky zrakovému postižení nejsou schopni si informace zjistit a pracovat s nimi (vyhledání a popis trasy, vyhledání a popis služby, zboží, předmětů, nácvik práce s informacemi, pomoc s označování předmětů a další činnosti vedoucí k samostatnému zvládnutí situace klientem v budoucnu)

Centrum aktivního života zrakově postižených poskytuje sociální službu registrovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
telefon: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926; e-mail: dc@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz